Maharshi Mehi Aashram, Kuppaghat
Bhagalpur, Bihar (India)
Pin - 812 003
Phone no: +91 641 2427 498